Tushar’s journey from Delhi slum to Sydney scholar